Postani naš clan!
WIENER STADTISCHE - DOPUNSKI USLOVI OSIGURANJA ZA SPORTISTE


Verzija:3 Oznaka: WS.C05.1.C.0522 Strana 1 od 2
DOPUNSKI USLOVI
ZA OSIGURANJE ČLANOVA SPORTSKIH ORGANIZACIJA I UČESNIKA SPORTSKIH TAKMIČENJA
OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)
Na osnovu člana 58 stav 1 Zakona o osiguranju (Službeni glasnik Republike Srbije broj 55/04) i člana 29 stav 1 tačka 2 Statuta „Wiener Städtische osiguranje“ a.d. Beograd, a nakon razmotrenog Mišljenja ovlašćenog aktuara na akte poslovne politike, Upravni odbor „Wiener Städtische osiguranje“ a.d. Beograd na sednici održanoj dana 26. maja 2005.godine utvrdio je sledeće uslove:
DOPUNSKE USLOVE
ZA OSIGURANJE ČLANOVA SPORTSKIH ORGANIZACIJA I UČESNIKA SPORTSKIH TAKMIČENJA
OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)
OPŠTE ODREDBE
Član 1.
.
Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), u daljem tekstu Opšti uslovi, i Dopunski uslovi za osiguranje članova sportskih organizacija od posledica nesrećnog slučaja, u daljem takstu Dopunski uslovi, sastavni su deo Ugovora o osiguranju članova sportskih organizacija, koji ugovarač osiguranja zaključi sa Wiener Staedtische osiguranje a.d.o. Beograd.
SPOSOBNOST ZA OSIGURANJE
Član 2.
Prema ovim uslovima mogu se osigurati:
1. registrovani sportski takmičari, članovi sportskih organizacija;
2. svi sportisti učesnici pojedinih sportskih takmičenja i treninga, bez obzira da li imaju status registrovanog člana sportskih organizacija.
Lica koja se osiguravaju po ovim Dopunskim uslovima osigurana su bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i godine života, osim lica navedenih u čl. 2. st. 3. Opštih uslova, kao i bez plaćanja povišene premije u smislu člana 10. tačka 4. Opštih uslova.
OSIGURANI SLUČAJEVI
Član 3.
Ugovor o osiguranju može se zaključiti za sve osigurane slučajeve utvrđene Opštim uslovima.
Sva lica koja se osiguravaju po jednoj polisi moraju se osigurati na jednake osigurane sume i po istoj kombinaciji osiguranih slučajeva.
NAČIN ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU
Član 4
Ugovarač u smislu ovih Dopunskih uslova može biti svaka sportska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica, kao i fizička lica koja imaju interes da zaključe ovo osiguranje.
Ugovor o osiguranju može se zaključiti sa naznakom imena osiguranika ili bez naznačenja imena osiguranika.
Ako je ugovoreno kolektivno osiguranje sa naznakom imena osiguranika, osigurani su samo oni članovi određene sportske organizacije koji su u polisi ili spisku priloženom uz polisu poimenično navedeni.
Ugovor o osiguranju registrovanih članova sportskih organizacija po spisku kao sastavnom delu polise može se zaključiti na period od najmanje godinu dana.
Ugovor o Osiguranju bez naznačenja imena osiguranika mogu zaključiti samo sportske organizacije koje vode matičnu evidenciju o svojim članovima. U tom slučaju, osiguranjem su obuhvaćena sva lica koja se po službenim evidencijama vode kao aktivni članovi određene sportske organizacije.
POČETAK I PRESTANAK OBAVEZE OSIGURAVAČA
Član 5.
Za utvrdjivanje početka i prestanka obaveze osiguravača primenjuje se odgovarajuće odredbe Opštih uslova.
U slučaju izmene u sastavu članova po spisku, osiguranje novoprimljenih članova počinje u 24,00 sati onog dana kada je učinjena pismena prijava, i traje do 24,00 sati onog dana koji je u odjavi označen kao dan prestanka osiguranja.
Ukoliko nije izvršena odjava iz osiguranja, osiguravajuće pokriće traje do isteka godine osiguranja.
Ako je zaključeno osiguranje bez naznake imena osiguranika, za svakog novoprimljenog člana osiguranje počinje automatski, bez prethodne prijave, u 24,00 sata onog dana kada je stupio u članstvo, a prestaje za svakog člana 24,00 sata onog dana kada je prestalo njegovo članstvo u određenoj sportskoj organizaciji.
U svakom slučaju osiguranje prestaje u 24,00 sati onog dana koji je u polisi označen kao dan isteka govora o osiguranju.
OBIM OBAVEZE OSIGURAVAČA
Član 6.
Obaveza osiguravača nastaje kada se nesrećni slučaj desi:
1. pri sportskoj delatnosti osiguranika, za vreme treninga i takmičenja, u onoj grani sporta koja je u polisi izričito navedena, kao i u svim drugim granama sporta koje prema utvrđenom rasporedu sportova u Premijskom sistemu spadaju u isti ili niži (manje opasan) razred opasnosti od sporta koji je naveden u polisi;
2. za vreme dok se osiguranik nalazi na direktnom (neprekidnom) putu van sedišta sportske organizacije čiji je član, i to od kuće do mesta određenog za trening ili takmičenje, i na povratku kući;
3. pri obavljanju određenih dužnosti po nalogu uprave sportskog društva i to: učešće na sportskim sastancima, konferencijama, nabavci sportskih rekvizita i sl., kao i dok je na putu u vezi sa obavljanjem ovih poslova.
Ako je nesrećni slučaj nastao pri sportskoj delatnosti osiguranika u onoj grani sporta koja nije u polisi navedena, a koja prema utvrđenom rasporedu sportova u Premijskom sistemu, spada u teži razred opasnosti (više opasna) od sporta koji je naveden u polisi, osiguravač je obavezan da isplati osiguranu sumu samo u onom obimu koji odgovara srazmeri između plaćene premije i premije koju bi trebalo platiti za odgovarajući teži razred.
Verzija:3 Oznaka: WS.C05.1.C.0522 Strana 2 od 2
Ako je izričito ugovoreno i ako je plaćena odgovarajuća premija, osiguravač je obavezan da isplati osiguranu sumu, ili njen deo, u punom iznosu kad nesrećni slučaj nastane pri učešću u automobilskim i motociklističkim trkama i treningu za njih, pri sportskim skokovima padobranom, pri vožnji i upravljanju avionom i vazdušnim aparatima, osim u svojstvu putnika u javnom saobraćaju. Ako u tom pogledu nije ništa ugovoreno i nije plaćena odgovarajuća premija, obaveza osiguravača ne postoji.
Ako je ugovoreno osiguranje i za slučaj prolazne nesposobnosti za rad, osiguravač isplaćuje osiguraniku koji usled nesrećnog slučaja nije sposoban za rad, dnevnu naknadu u ugovorenoj visini i to počev od prvog dana započetog lečenja, ukoliko je prolazna nesposobnost za rad trajala više od 10 dana i traje do poslednjeg dana trajanja nesposobnosti za rad, ali najviše 200 dana. Pri tome se uzima u obzir samo vreme za koje je osiguranik bio nesposoban za obavljanje poslova redovnog zanimanja, a ne i vreme za koje je bio nesposoban za vršenje sportske delatnosti.
OGRANIČENJE OBAVEZE OSIGURAVAČA
Član 7.
Kad je lice koje je zadesilo nesrećni slučaj starije od 75 godina, osiguravač je u obavezi da isplati 70% od iznosa koji bi inače trebalo da plati.
Ukoliko usled nesrećnog slučaja dođe do smrti lica mlađeg od 14 godina osiguravač, za troškove sahrane, isplaćuje korisniku ugovorenu osiguranu sumu za slučaj smrti .
NAČIN I ROKOVI OBRAČUNA I PLAĆANJA PREMIJE
Član 8.
Ukoliko je ugovoreno osiguranje sa naznakom imena i prezimena osiguranika, premija osiguranja se plaća za sve osiguranike navedene u spisku.
Ukoliko je ugovoreno osiguranje bez naznake imena i prezimena osiguranika, premija osiguranja se plaća pri zaključenju ugovora za godinu dana unapred, prema postojećem broju aktivnih članova po službenim evidencijama ugovarača na dan zaključenja ugovora. Konačni obračun premije se vrši na kraju godine osiguranja, prema prosečnom brojnom stanju članova. Prosečno brojno stanje članova u toku jedne godine osiguranja, utvrđuje se na taj način što se saberu brojna stanja članova po službenim evidencijama ugovarača poslednjeg dana u svakom mesecu godine osiguranja za koju se vrši obračun premije, pa se dobijeni zbir podeli sa 12.
Ako se tom prilikom utvrdi da je prosečan broj članova veći od broja navedenog u polisi, ugovarač osiguranja je u obavezi da plati razliku premije u roku od 30 dana po izvršenom obračunu. Ukoliko je taj broj manji, osiguravač je obavezan da u istom roku vrati više naplaćenu premiju.
Ugovarač je dužan da ovlašćenom predstavniku osiguravača stavi na uvid svoje evidencije iz kojih se može utvrditi stvarno brojno stanje članova, odnosno da na njegov zahtev podnese pismenu potvrdu nadležnog saveza o broju registrovanih članova na dan nastanka nesrećnog slučaja. Ugovarač je obavezan da ugovorenu premiju plaća osiguravaču za sve osiguranike bez izuzetka i za sve vreme trajanja osiguranja u roku označenom u polisi.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 9.
Ovi Dopunski uslovi primenjuju se uz Opšte uslove, a ukoliko su u suprotnosti sa njima, primeniće se odredbe ovih Dopunskih uslova.
Ovi Uslovi stupaju na snagu i primenjuje se počev od dana upisa usklađivanja poslovanja Društva sa Zakonom o osiguranju, u registar nadležnog organa.
Stupanjem na snagu ovih Uslova prestaju da važe i da se primenjuju Dopunski uslovi za osiguranje članova sportskih organizacija i učesnika sportskih takmičenja od posledica nesrećnog slučaja koje je Upravni odbor „Wiener Städtische osiguranje“ a.d. utvrdio dana 14. februara 2005. godine.

<< Nazad