Postani naš clan!
WIENER STADTISCHE - OPŠTI USLOVI OSIGURANJA LICA OD NEZGODE


Verzija: 3.2 Oznaka: WS.C05.4.C.09.01 Strana 1 od 5
OPŠTI USLOVI ZA OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)
Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 1. Statuta „Wiener Städtische osiguranje“ a. d. o. Beograd, i Odluke o prvim izmenama i dopunama
Opštih uslova za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) od 15.10.2008. godine, odluke o drugim izmenama i
dopunama Opštih uslova za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) od 30.12.2009. Upravni odbor „Wiener
Städtische osiguranje“ a. d. o. Beograd na sednici održanoj dana 30.12.2009. godine doneo je
OPŠTE USLOVE ZA OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)
- Prečišćen tekst-
UVODNE ODREDBE
Član 1.
Pojedini izrazi u ovim Uslovima znače:
- OSIGURAVAČ – Wiener Städtische Osiguranje a.d.o.
Beograd
- UGOVARAČ OSIGURANJA – fizičko ili pravno lice koje
sa osiguravačem zaključi Ugovor o osiguranju,
- PONUĐAČ – fizičko ili pravno lice koje pismeno izjavi da
želi da zaključi ugovor o osiguranju,
- OSIGURANIK – lice od čije smrti, invaliditeta ili narušenja
zdravlja zavisi isplata osigurane sume,
- KORISNIK – lice kome osiguravač na osnovu Ugovora o
osiguranju isplaćuje osiguranu sumu,
- PONUDA – pismena izjava volje kojom se traži
zaključivanje Ugovora o osiguranju,
- POLISA – pismena isprava (na obrascu koji utvrđuje
osiguravač) o zaključenom Ugovoru o osiguranju,
- OSIGURANA SUMA – najveći iznos obaveze
osiguravača ugovoren za svaki osigurani slučaj,
- PREMIJA – novčani iznos koji je ugovarač osiguranja
dužan da plati za ugovoreno osiguranje,
- OSIGURANI SLUČAJ – budući iznenadni i od volje
osiguranika nezavisni štetni događaj koji ima za
posledicu invaliditet ili smrt osiguranog lica.
- LIST POKRIĆA – pismena isprava koja služi kao
privremeni dokaz o zaključenom osiguranju, koja mora
da sadrži bitne elemente Ugovora o osiguranju,
- PORODICA – bračni drugovi i njihova deca,
- DOMAĆINSTVO – sva lica koja žive i stanuju na istoj
adresi i koja zajednički troše ostvareni dohodak bez
obzira na srodstvo.
Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
(nezgode), u daljem tekstu Uslovi, sastavni su deo ugovora o
osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja koji ugovarač
osiguranja zaključi sa Osiguravačem.
SPOSOBNOST ZA OSIGURANJE
Član 2.
Osiguranje po ovim uslovima može se ugovoriti za svako lice koje
u momentu početka trajanja zaključenog ugovora o osiguranju nije
bilo starije od 75 godina života niti mlađe od 14 godina.
Lica starija od 75 godina i mlađa od 14 godina života mogu se
osigurati od posledica nesrećnog slučaja samo prema dopunskim
uslovima osiguranja i to onim dopunskim uslovima kojima je izričito
propisano da i ova lica imaju sposobnost za osiguranje od
posledica nesrećnog slučaja.
Duševno bolesna lica i lica potpuno lišena poslovne sposobnosti
ne mogu se osiguravati po ovim uslovima, izuzev kada je to
Zakonom drugačije određeno. (obavezno osiguranje putnika u
javnom prevozu).
OSIGURANI SLUČAJEVI
Član 3.
Ovim Uslovima regulišu se prava i obaveze između ugovarača
osiguranja i osiguravača po ugovorenim oblicima osiguranja, i to:
- za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja;
- za slučaj trajnog invaliditeta usled nesrećnog slučaja;
- za slučaj prolazne nesposobnosti za rad usled
nesrećnog slučaja (dnevna naknada); i
- za slučaj narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku
pomoć usled nesrećnog slučaja (troškovi lečenja).
Ostali osigurani slučajevi regulisani su Dopunskim uslovima.
Ukoliko nije drukčije ugovoreno, osiguravajuće pokriće za navedene
osigurane slučajeve, važi svih 24 časa dnevno tokom ugovorenog
trajanja osiguranja, bez teritorijalnog ograničenja.
NAČIN ZAKLJUČENJA UGOVORA
Član 4.
Ugovor se zaključuje na osnovu pismene ponude koju ponuđač
podnosi osiguravaču.
Osiguravač može zatražiti od ponuđača pismenu ponudu na
posebnom obrascu.
Pismena ponuda za osiguranje vezuje ponuđača za vreme od osam
dana od dana kada je ponuda prispela osiguravaču.
MOMENAT ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU
Član 5.
Ako osiguravač u roku od osam dana ne odbije ponudu koja ne
odstupa od uslova pod kojima on vrši predloženo osiguranje, smatra
se da je ponudu prihvatio i da je ugovor zaključen danom prispeća
ponude osiguravaču.
Ako osiguravač prihvati ponudu za osiguranje samo pod posebnim
uslovima, osiguranje se smatra zaključenim danom kada je ponuđač
pristao na izmenjene uslove.
Smatra se da je ponuđač odustao od ponude ako na izmenjene uslove
ne pristane u roku od osam dana od dana prijema preporučenog
obaveštenja osiguravača.
POJAM NESREĆNOG SLUČAJA
Član 6.
Nesrećnim slučajem u smislu ovih Uslova smatra se svaki iznenadni i
od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i
naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili
Verzija: 3.2 Oznaka: WS.C05.4.C.09.01 Strana 2 od 5
delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje
zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.
U smislu prethodnog stava, nesrećnim slučajem smatraju se
događaji koji nastanu usled:
1. gaženja,
2. sudara,
3. udara kakvim predmetom ili o kakav predmet,
4. udara električne struje ili groma,
5. pada, okliznuća ili survavanja,
6. ranjavanja oružjem, eksplozivnim sredstvima ili raznim drugim
predmetima,
7. uboda kakvim predmetom,
8. udara ili ujeda životinja i uboda insekata (izuzev ako je takvim
ubodom prouzrokovana neka infektivna bolest)
9. trovanja hranom koje za posledicu ima smrt osiguranika,
10. infekcija povrede prouzrokovane nezgodom,
11. trovanja usled udisanja gasova ili otrovnih para (izuzev
profesionalnih oboljenja),
12. opekotina izazvanih vatrom, elektricitetom, vrućim
predmetima, tečnostima ili parom, bazama, kiselinama i sl,
13. davljenja ili utapanja,
14. gušenja ili ugušenja usled zatrpavanja zemljom, peskom i sl,
15. prsnuća mišića, iščašenja, prsnuća zglobnih veza, preloma
zdravih kostiju koji nastaju usled telesnih pokreta ili iznenadnih
naprezanja izazvanih nepredviđenim spoljašnjim događajem, a
ukoliko je to neposredno nakon povrede utvrđeno u bolnici ili
drugoj zdravstvenoj ustanovi,
16. delovanja svetlosnih ili sunčevih zraka, temperature ili lošeg
vremena kojima je osiguranik bio izložen usled jednog,
neposredno pre toga nastalog nesrećnog slučaja ili se našao u
takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao sprečiti ili
im je bio izložen usled spašavanja ljudskog života,
17. delovanja rendgenskih i radijumskih zraka ako do tog dođe
naglo i iznenada (izuzev profesionalnih oboljenja).
Ne smatraju se nesrećnim slučajem u smislu odredbi ovih Uslova:
1. sve zarazne, profesionalne i ostale bolesti, kao i posledice
psihičkih uticaja
2. trbušne kile, kile na pupku, vodene i ostale kile (osim onih koje
nastanu zbog direktnog oštećenja trbušnog zida pod
neposrednim delovanjem spoljašnje mehaničke sile na trbušni
zid, ukoliko je posle povrede utvrđena traumatska hernija kod
koje je medicinski, osim hernije, utvrđena i povreda nekih
delova trbušnog zida u tom području)
3. infekcije ili oboljenja koja nastanu zbog raznih oblika alergija,
rezanja ili kidanja žuljeva ili drugih izraslina tvrde kože,
4. anafilaktički šok (osim ako nastupi prilikom lečenja od nastalog
nesrećnog slučaja)
5. hernia disci intervertebralis, sve vrste lumbagija, diskopatija,
sakralgija, miofascitis, kokciogodinija, išijalgija, fibrozitis i sve
promene slabinsko-krsne regije označene analognim
terminima,
6. odlepljenje mrežnjače (ablatio retinae) prethodno bolesnog ili
degenerativno promenjenog oka (osim odlepljenje mrežnjače
prethodno zdravog oka, ukoliko postoje znakovi direktne
spoljne ozlede očne jabučice utvrđene u zdravstvenoj
ustanovi)
7. posledice koje nastanu kod osiguranika zbog delirijum
tremensa i delovanja droge,
8. posledica medicinskih, naročito operativnih zahteva koji se
preduzimaju radi lečenja ili radi sprečavanja bolesti (osim ako
je do tih posledica došlo dokazanom greškom medicinskog
osoblja (vitium artis))
9. patološke promene kostiju i patološke epifiziolize,
10. sistemske neuromuskulatorne bolesti i endokrine bolesti.
TRAJANJE OSIGURANJA
Član 7.
Ukoliko drugačije nije ugovoreno, osiguranje počinje 24.00 sata
onog dana koji je u polisi označen kao dan početka osiguranja.
Ako je u polisi određen samo početak trajanja osiguranja, osiguranje
se produžava iz godine u godinu sve dok ga neka od ugovornih strana
ne otkaže u predviđenom roku.
Bez obzira na ugovoreno trajanje osiguranja, osiguranje za svakog
pojedinog osiguranika prestaje u 24.00 sata onog dana kada:
1. nastupi smrt osiguranika ili bude ustanovljen 100% invaliditet
osiguranika,
2. osiguranik postane poslovno nesposoban,
3. ugovor o osiguranju bude raskinut u smislu člana 21,
4. istekne godina osiguranja u kojoj je osiguranik navršio 75 godina
života,
5. protekne rok iz člana 14., a premija do tog roka ne bude
plaćena,ugovor o osiguranju postane ništav.
POČETAK DEJSTVA UGOVORA O OSIGURANJU
Član 8.
Obaveza osiguravača počinje u 24.00 sata onog dana koji je označen
u polisi kao početak osiguranja, ali ne pre 24.00 sata onog dana kada
je plaćena prva premija, osim ako je u polisi ili Dopunskim uslovima
drugačije određeno.
Obaveza osiguravača prestaje u 24.00 sata onog dana koji je u polisi
označen kao istek osiguranja, odnosno ispunjenjem uslova iz člana 7.
ovih Uslova.
OBIM OBAVEZE OSIGURAVAČA
Član 9
Kada nastane osigurani slučaj u smislu ovih Uslova, osiguravač
isplaćuje iznose utvrđene ugovorom o osiguranju, i to:
· osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nesrećnog slučaja
nastupila smrt osiguranika;
· osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako je usled nesrećnog
slučaja kod osiguranika nastupio potpuni invaliditet;
· procenat od osigurane sume koji odgovara procentu delimičnog
invaliditeta, ako je usled nesrećnog slučaja kod osiguranika
nastupio delimični invaliditet;
· naknadu nužnih troškova lečenja do ugovorenog iznosa, koje je
osiguranik sam platio i koji ne padaju na teret zdravstvenog
osiguranja, a nastali su kao posledica nesrećnog slučaja;
· dnevnu naknadu ako je osiguranik usled nesrećnog slučaja bio
privremeno nesposoban za rad, odnosno za obavljenje svog
redovnog posla,
· ostale ugovorne obaveze prema Posebnim i Dopunskim uslovima.
OGRANIČENJE OBAVEZE OSIGURAVAČA
Član 10.
Ako nije posebno ugovoreno i ako nije plaćena odgovarajuća premija,
ugovorene osigurane sume smanjiće se srazmerno odnosu izmedju
premije koju je trebalo platiti i stvarno plaćene premije, kada nesrećni
slučaj nastane:
1. pri upravljanju i vožnji avionom i drugim vazduhoplovima svih
vrsta, osim u slučaju kada se osiguranik nalazi u svojstvu putnika u
javnom vazdušnom prevozu;
2. pri sportskim skokovima padobranom;
3. pri treningu i učešću osiguranika u javnim sportskim takmičenjima
u svojstvu registrovanog člana sportske organizacije u sledećim
sportskim granama: fudbal, hokej na ledu, džiu-džica, džudo,
karate, boks, skijanje, ragbi, rvanje, skijaški skokovi, alpinizam,
speleološke aktivnosti, podvodni ribolov, automobilske i
motociklističke brzinske trke, motokros, gocard;
4. kod lica koja su u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju
predstavljala anormalni rizik; smatraće se da je anormalni rizik
postojao:
Verzija: 3.2 Oznaka: WS.C05.4.C.09.01 Strana 3 od 5
a) ukoliko telesna težina osiguranika odstupa od
idealne telesne težine za više od 35 kilograma; pod
idealnom telesnom težinom podrazumeva se težina
izražena u kilogramima koja se dobije kada se od
visine osiguranika izražene u centimetrima oduzme
100;
b) ukoliko je, bez obzira na uzrok, opšta radna
sposobnost osiguranika umanjena preko 50%, a
prema Tabeli za utvrđivanje trajnog gubitka opšte
radne sposobnosti – invaliditeta iz ovih uslova.
ISKLJUČENJE OBAVEZE OSIGURAVAČA
Član 11.
Isključene su sve obaveze osiguravača ako je nesrećni slučaj
nastao:
1. usled zemljotresa,
2. usled ratnih događaja ili oružanih akcija, osim osiguranikovog
učešća u istima po svom zanimanju ili po pozivu ovlašćenih
državnih organa ,
3. usled događaja koji se direktno pripisuju ratu, invaziji,
oružanim sukobima, građanskom ratu, ustanku, pobuni ili
revoluciji,
4. usled terorizma, pod čim se podrazumeva svaki akt nasilja
preduzet u nameri da se naškodi nekoj državi, međunarodnoj
organizaciji ili političkom pokretu. Akt nasilja može se ogledati
u prouzrokovanju požara, prouzrokovanju eksplozije ili
rušenja, izvršenju otmice lica, izazivanju opasnosti za život
ljudi i imovinu preduzimanjem kakve druge opšteopasne
radnje ili upotrebom opšteopasnog sredstva, i sl. kojim se stvara
osećanje nesigurnosti kod građana,
5. pri upravljanju vazduhoplovima svih vrsta, plovnim objektima,
motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave
koja daje ovlašćenje vozaču za upravljanje i vožnju tom vrstom
i tipom vazduhoplova, plovnog objekta, motornog i drugog
vozila.
Odredbe tačke 5. ovog stava neće se primenjivati u slučaju kada
neposedovanje propisane službene isprave nije imalo uticaja na
nastanak nesrećnog slučaja. Smatra se da osiguranik poseduje
propisanu službenu vozačku ispravu kada, radi pripremanja i
polaganja ispita za dobijanje službene isprave, koristi vozilo uz
neposredan nadzor službeno ovlašćenog lica.
6. usled pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika iz bilo kog
razloga,
7. usled toga što je ugovarač osiguranja, osiguranik ili korisnik
namerno prouzrokovao nesrećni slučaj,
8. pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivičnog
dela, kao i pri begu posle takve radnje,
9. usled dokazne uzročne veze delovanja narkotičnih sredstava ili
alkoholisanog stanja osiguranika i nastanka nesrećnog
slučaja.
Smatra se da je osiguranik u alkoholisanom stanju ako se utvrdi
prisustvo alkohola u krvi više od 6,48 mil. mola (0,30‰) kod
vozača, a kod ostalih osiguranika više od 21,6 mil. mola (1‰)
Ugovor o osiguranju je ništavan ako je u času njegovog
zaključenja već nastao osigurani slučaj, ili je bio u nastupanju, ili je
bilo izvesno da će nastupiti, ili ako je već tada bila prestala
mogućnost da on nastane. U ovim slučajevima uplaćena premija
se vraća ugovaraču.
UGOVARANJE PREMIJE I OSIGURANIH SUMA
Član 12.
Visinu osiguranih suma i premije osiguranja sporazumno utvrđuju
osiguravač i ugovarač osiguranja.
Ugovorene osigurane sume iz prethodnog stava su fiksne i ne
revalorizuju se u toku trajanja ugovora o osiguranju, ukoliko se to
posebno ne ugovori na početku ili u toku trajanja ugovora o osiguranju.
PLAĆANJE PREMIJE OSIGURANJA
Član 13.
Ako nije drugačije ugovoreno, Ugovarač osiguranja je u obavezi da
godišnju premiju plati odjednom pre početka osiguranja.
Osiguravaču pripada premija osiguranja za celu godinu trajanja
osiguranja i u slučajevima u kojima je osiguranje prestalo pre isteka
tekuće godine trajanja osiguranja zbog smrti osiguranika ili isplate
ugovorene osigurane sume u slučaju nastanka 100% invaliditeta. U
ostalim slučajevima prestanka ugovora o osiguranju pre ugovorenog
roka, osiguravaču pripada premija samo za period do prestanka
ugovora o osiguranju.
Osiguravač ima pravo da sve premije iz tekuće godine osiguranja
naplati prilikom bilo koje isplate naknade iz osiguranja.
Premija se plaća osiguravaču ili njegovom predstavniku ili se dostavlja
putem pošte ili banke. Ako se premija plaća putem pošte ili banke,
smatra se da je plaćena onog dana kada je uplaćena na pošti,
odnosno banci.
POSLEDICA NEPLAĆANJA PREMIJE OSIGURANJA
Član 14.
Ako ugovarač osiguranja ne plati dospelu premiju do ugovorenog roka,
niti to učini neko drugo zainteresovano lice, ugovor o osiguranju
prestaje po isteku 30 dana od dana kada je osiguravač preporučenim
pismom obavestio ugovarača osiguranja o dospelosti premije, s tim da
taj rok ne može isteći pre nego što protekne 30 dana od dospelosti
premije.
Osiguravač ima pravo da ugovaraču osiguranja zaračuna
odgovarajuću zateznu kamatu za svaki dan prekoračenja roka u kome
je dužan da plati dospelu premiju.
PROMENA OPASNOSTI U TOKU TRAJANJA OSIGURANJA
Član 15.
Ugovorač osiguranja je dužan da bez odlaganja obavesti osiguravača
o povećanju rizika ako je isti povećan nekim njegovim postupkom, a u
drugim slučajevima u roku od 14 dana od dana kada je saznao za
povećanje rizika.
Ako ova promena utiče na promenu razreda opasnosti, osiguravač će
u slučaju povećanja razreda opasnosti predložiti povećanje premije, a
u slučaju smanjenja razreda opasnosti, smanjenje premije ili
povećanje osiguranih suma. Novoodređene sume ili premija važe od
dana nastanka promene vrste posla osiguranika.
U suprotnom, ako nastupi osigurani slučaj, osiguravač će smanjiti ili
povećati osigurane sume u srazmeri između plaćene premije i premije
koju je trebalo platiti.
PRIJAVA NESREĆNOG SLUČAJA
Član 16.
Osiguranik koji je usled nesrećnog slučaja povređen u obavezi je:
1. da se prema mogućnostima odmah, u roku od 5 dana, prijavi
lekaru, odnosno pozove lekara radi pregleda i pružanja pomoći i
da odmah preduzme sve potrebne mere radi lečenja, kao i da se
pridržava lekarskih saveta i uputstava u pogledu načina lečenja;
Verzija: 3.2 Oznaka: WS.C05.4.C.09.01 Strana 4 od 5
2. da o nesrećnom slučaju pismeno obavesti osiguravača, čim to
prema zdravstvenom stanju bude moguće;
3. da uz prijavu o nesrećnom slučaju pruži osiguravaču sva
potrebna obaveštenja i podatke o mestu i vremenu nastanka
nesrećnog slučaja, potpuni opis događaja, ime lekara koji ga
je pregledao ili koji ga leči, nalaze lekara o vrsti telesne
povrede, o nastalim eventualnim posledicama, kao i podatke o
telesnim manama, nedostacima i bolestima (u smislu člana 9,
tačka 4. ovih Uslova), koje je osiguranik eventualno imao i pre
nastanka nesrećnog slučaja.
ODREĐIVANJE KORISNIKA OSIGURANJA
Član 17.
Korisnik za slučaj smrti osiguranika određen je u polisi osiguranja.
Ako u polisi ili u posebnim odredbama uz ove Uslove nije drugačije
ili nije ništa predviđeno, korisnicima osiguranja za slučaj
osiguranikove smrti smatraju se:
1. osiguranikova deca i bračni drug na jednake delove, a ako
deca nisu u životu, njihovi potomci po pravu predstavljanja;
2. ako nema dece ni njihovih potomaka, bračni drug na jednu
polovinu, a roditelji na drugu;
3. ako nema ni bračnog druga, samo roditelji;
4. ako nema lica navedenih u prethodnim tačkama, ostali
zakonski naslednici na osnovu sudske odluke.
Bračnim drugom se smatra lice koje je bilo u braku sa
osiguranikom u momentu njegove smrti.
U slučaju invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad, kao i
naknade troškova lečenja, korisnik je sam osiguranik, ukoliko nije
drugačije ugovoreno.
Ako je korisnik osiguranja maloletno lice, isplata osigurane sume i
naknada osiguranja izvršiće se njegovim roditeljima, odnosno
staratelju, a osiguravač ima pravo da od ovih lica zahteva da
prethodno pribave ovlašćenje od nadležnog organa za prijem
pripadajućeg iznosa osigurane sume, odnosno naknade.
UTVRĐIVANJE PRAVA NA NAKNADU IZ OSIGURANJA
Član 18.
Ako je usled nesrećnog slučaja osiguranik umro, korisnik
osiguranja je u obavezi da podnese dokaze o osiguranjui, kao i
dokaz da je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja.
Korisnik koji nije izričito određen u ugovoru o osiguranju, u obavezi
je da pored navedene dokumentacije, podnese i dokaz o svom
pravu na prijem osigurane sume.
Ako je nesrećni slučaj imao za posledicu invaliditet, osiguranik je u
obavezi da podnese: dokaz o osiguranju, izjavu o okolnostima
nastanka nesrećnog slučaja, kao i medicinsku dokumentaciju na
osnovu koje se može odrediti konačni procenat trajnog invaliditeta.
Konačni procenat trajnog invaliditeta određuje osiguravač prema
Tabeli za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti
(invaliditeta) kao posledice nesrećnog slučaja (u daljem tekstu
Tabela). Ako pojedine posledice nesrećnog slučaja nisu
predviđene Tabelom trajnog invaliditeta, procenat invaliditeta
određuje se u skladu sa sličnim oštećenjima koja su predviđena u
Tabeli.
Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje
(profesionalna sposobnost) osiguranika ne uzima se u obzir pri
određivanju procenta invaliditeta.
Ako kod osiguranika nastupe višestruke povrede na istom udu,
kičmi ili organu, kao posledica neke od osiguranih opasnosti,
osiguravač ukupni invaliditet određuje tako što se za najveću
posledicu oštećenja uzima ceo procenat predviđen Tabelom
invaliditeta, od sledećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina
procenta predviđenog Tabelom itd. redom 1/4, 1/8 itd. Ukupan
procenat ne može premašiti procenat koji je određen Tabelom
invaliditeta za potpuni gubitak tog uda ili organa. Posledice povrede
prstiju sabiraju se bez primene gornjeg principa, uz uvažavanje
posebnih uslova u Tabeli.
U slučaju gubitka više udova ili organa usled jednog nesrećnog
slučaja, procenti invaliditeta za svaki pojedini ud ili organ sabiraju se.
Ako tako zbir iznosi više od 100%, osiguraniku se isplaćuje iznos
ugovorene osigurane sume za slučaj potpunog invaliditeta.
U slučajevima u kojima je kod osiguranika postojao trajni gubitak opšte
radne sposobnosti, odnosno invaliditet, pre zaključenja ugovora o
osiguranju i nastupanja osigurane opasnosti po ovim uslovima,
osiguravač je dužan da utvrdi procenat trajnog gubitka opšte radne
sposobnosti prema Tabeli invaliditeta iz ovih uslova nezavisno od
procenta koji je prethodno postojao.
Izuzetno od odredaba iz prethodnog stava, osiguravač je dužan da
osiguraniku utvrdi i prizna procenat trajnog gubitka opšte radne
sposobnosti koji predstavlja razliku između ukupnog procenta i
procenta koji je posledica ranije zadobijenih povreda, ako osiguranik
izgubi ili povredi ranije povređeni ud, organ ili zglob, s tim sto ta razlika
ne može da se utvrdi i prizna u procentu većem od procenta utvrđenog
Tabelom invaliditeta iz ovih uslova za potpuni gubitak povređenog uda,
organa ili ukočenog zgloba.
Ako je osiguranik usled nesrećnog slučaja bio privremeno nesposoban
za rad, potrebno je da o tome podnese potvrdu lekara koji ga je lečio.
Ova potvrda – izveštaj mora da sadrži lekarski nalaz sa potpunom
dijagnozom, tačne podatke o tome kada je započeto lečenje i do kojeg
dana osiguranik nije bio sposoban da obavlja svoj redovni posao.
OBAVEZA OSIGURAVAČA
Član 19.
Osiguravač je u obavezi da osiguraniku odnosno korisniku osiguranja,
isplati osiguranu sumu odnosno odgovarajući procenat osigurane
sume ili ugovorenu dnevnu naknadu u roku od 14 dana, računajući od
dana kad je osiguravač utvrdio svoju obavezu i njenu visinu.
Ako je za utvrđivanje visine obaveze osiguravača potrebno određeno
vreme, osiguravač je u obavezi da na zahtev osiguranika isplati iznos
koji odgovara procentu invaliditeta za koji se može nesporno utvrditi,
na osnovu medicinske dokumentacije, da će trajno ostati.
Ako osiguravač ne izvrši isplatu u predviđenom roku, korisnik ima
pravo na zateznu kamatu u visini koja je u skladu sa važećim
zakonskim propisima.
Procenat invaliditeta određuje se prema Tabeli i to posle završenog
lečenja u vreme kada je kod osiguranika, u odnosu na pretrpljene
povrede i nastale posledice, nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kada se
prema lekarskom predviđanju ne može očekivati da će se stanje
poboljšati ili pogoršati. Ako to stanje ne nastupi ni po isteku tri godine
od dana nastanka nesrećnog slučaja, kao konačno uzima se stanje u
trenutku isteka ovog roka i prema njemu se određuje procenat
invaliditeta.
Osiguravač neće isplatiti akontaciju pre nego što se utvrdi njegova
obaveza, s obzirom na okolnosti nastanka nesrećnog slučaja.
Ako osiguranik umre pre isteka godine dana od dana nastanka
nesrećnog slučaja od posledica tog nesrećnog slučaja, a konačni
procenat invaliditeta je već bio utvrđen, osiguravač isplaćuje iznos koji
je bio određen za slučaj smrti, odnosno razliku između osigurane sume
za slučaj smrti i iznosa koji je bio isplaćen pre toga na ime invaliditeta,
ukoliko takva razlika postoji.
Ako procenat invaliditeta nije bio utvrđen, a osiguranik umre usled
istog nesrećnog slučaja, osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za
slučaj smrti, odnosno samo razliku između te sume i eventualno već
isplaćenog nespornog dela (akontacija), ali samo ako je osiguranik
Verzija: 3.2 Oznaka: WS.C05.4.C.09.01 Strana 5 od 5
umro najkasnije u roku od tri godine od dana nastanka nesrećnog
slučaja.
Ako pre utvrđenog procenta invaliditeta u roku od 3 godine od
nastanka nesrećnog slučaja nastupi smrt osiguranika iz bilo kog
drugog uzroka osim navedenog u prethodnom stavu, visina
obaveze osiguravača iz osnova invaliditeta utvrđuje se na osnovu
postojeće medicinske dokumentacije.
Ako nesrećni slučaj ima za posledicu osiguranikovu prolaznu
nesposobnost za rad, a u ugovoru o osiguranju je predviđena
isplata dnevne naknade za taj slučaj, osiguravač isplaćuje
osiguraniku ovu naknadu u ugovorenoj visini od prvog do
poslednjeg dana trajanja prolazne nesposobnosti, odnosno do
dana smrti, ali najviše za 200 dana.
Ako je prolazna nesposobnost za rad produžena iz bilo kojih
zdravstvenih razloga, osiguravač je u obavezi da isplati dnevnu
naknadu samo za vreme trajanja bolovanja prouzrokovanog
nesrećnim slučajem, bez obzira da li je bilo puno bolovanje ili sa
skraćenim radnim vremenom, ali u tom slučaju najviše za 200
dana.
Ako nesrećni slučaj ima za posledicu narušenje zdravlja radnika
koje zahteva lekarsku pomoć, a ugovorena je i naknada troškova
lečenja kao posledica nesrećnog slučaja, osiguravač isplaćuje
osiguraniku prema podnetim dokazima, bez obzira na to da li ima i
kakvih drugih posledica, naknadu svih stvarnih i nužnih troškova
lečenja, nastalih najduže u toku godine dana od dana nastanka
nesrećnog slučaja, a najviše do ugovorenog iznosa.
U troškove lečenja iz prethodnog stava spada i nabavka veštačkih
udova, zamena zuba kao i nabavka ostalih pomagala, ako je sve to
potrebno po oceni lekara. Ne postoji obaveza osiguravača da
nadoknadi troškove lečenja ako osiguranik ima pravo na besplatno
lečenje u zdravstvenim ustanovama, odnosno osiguravač je
obavezan da nadoknadi samo deo troškova lečenja koje snosi sam
osiguranik.
Ukoliko osiguranik ima zaključeno osiguranje troškova lečenja po
više ugovora o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja, pravo
na nadoknadu, povodom jednog štetnog događaja, može ostvariti
samo jednom, do iznosa ugovorene osigurane sume.
Ako kao dalja posledica nesrećnog slučaja nastupi smrt
osiguranika ili invaliditet, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja,
odnosno osiguraniku odgovarajući iznos osigurane sume za slučaj
smrti, odnosno invaliditeta, bez obzira na isplaćenu dnevnu
naknadu za prolaznu nesposobnost za rad i isplaćenu naknadu za
troškove lečenja.
KUMULIRANJE NAKNADE I OSIGURANE SUME
Član 20.
Osiguravač nema ni po kom osnovu pravo na naknadu od trećeg
lica odgovornog za nastupanje nesrećnog slučaja. To pravo
pripada osiguraniku, odnosno korisniku osiguranja nezavisno od
njegovog prava na osiguranu sumu.
OTKAZ UGOVORA O OSIGURANJU
Član 21.
Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o osiguranju sa
neodređenim rokom trajanja, danom dospelosti premije, na taj
način što će pismenim putem obavestiti drugu stranu da želi da
raskine ugovor. Obaveštenje o raskidu mora se dostaviti najkasnije
tri meseca pre dospelosti premije.
Ako je osiguranje zaključeno na rok duži od pet godina, svaka
strana može po proteku ovog roka, uz otkazni rok od šest meseci,
pismenim putem izjaviti drugoj strani da raskida ugovor.
NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPORNIH PITANJA
Član 22.
U svim slučajevima u kojima ugovorne strane ne mogu postići
saglasnost o pojedinim pitanjima koja se tiču međusobnih prava i
obaveza, sporna pitanja se rešavaju:
1. veštačenjem od strane veštaka odgovarajuće struke, pri čemu
svaka strana imenuje po jednog. Pre veštačenja ova dvojica
veštaka biraju trećeg koji će dati svoje stručno mišljenje i to samo
o pitanjima koja ostanu sporna među veštacima i u granicama
njihovih procena. Svaka strana plaća svog veštaka koga je
imenovala, a trećem veštaku plaćaju obe strane po pola;
2. prigovorom nadležnom organu Akcionarskog društva, koji se
podnosi u roku od 15 dana od dana prijema prvostepene odluke.
Nadležni organ samostalno ili uz pomoć odgovarajućih stručnjaka
razmatra prigovor i donosi odluku, koja se u roku od 30 dana od
dana prijema prigovora, dostavlja strani koja je uložila prigovor.
Odluka se dostavlja i stručnoj službi Akcionarskog društva koja je u
prethodnom postupku rešavala o spornom pitanju. Odluka
nadležnog organa je konačna u odnosu na osiguravača;
3. tužbom nadležnom sudu u cilju konačnog rešenja spornog pitanja.
ZASTARELOST POTRAŽIVANJA
Član 23.
Potraživanja iz ugovora o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja
zastarevaju u rokovima predviđenim Zakonom o obligacionim
odnosima.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.
Osiguravač je u obavezi da upozori ugovarača osiguranja da su ovi
Uslovi sastavni deo ugovora o osiguranju i da mu preda njihov tekst,
kao i tekst onih Dopunskih uslova po kojima se zaključuje konkretno
osiguranje.
Sastavni deo ovih Uslova je Tabela za određivanje procenta trajnog
gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao
posledica nesrećnog slučaja.
PRIMENA ZAKONSKIH PROPISA
Član 25.
Pored odredaba iz ovih uslova na zaključene ugovore o osiguranju lica
od posledica nesrećnog slučaja primenjuju se i odogovarajuće
odredbe Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu onih
međusobnih prava i obaveza između osiguravača, s jedne strane, i
ugovarača, osiguranika i korisnika osiguranja, s druge strane, koja nisu
regulisana ovim uslovima ili zaključenim ugovorom o osiguranju.
Ako je ovim Uslovima neko pitanje regulisano suprotno zakonskim
propisima, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
STUPANJE NA SNAGU
Član 26.
Ovi Uslovi stupaju na snagu i primenjuje se osmog dana od dana
objavljivanja u skladu sa odredbama Statuta.
Stupanjem na snagu ovih Uslova prestaju da važe i da se primenjuju
Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučajaprečišćen
tekst koje je Upravni odbor „Wiener Städtische osiguranje“
a.d.o. utvrdio dana 15.10.2008. godine.

<< Nazad